Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Thành Phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02223822492

Công an tỉnh Bắc Ninh

Thành Phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02223822460

Cứu hộ giao thông

15 Nguyễn văn Cừ Thành Phố Bấc Ninh

Số điện thoại: 02223812202