Trung tâm văn hóa Kinh Bắc

Đường kinh dương vương Thành Phố Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222.3894000

Sân Cầu Gỗ

Phường Vệ An TP Bắc Ninh

Số điện thoại: 02223915694