Triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

27/03/2020 30/05/2020

701 0

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO     VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số      425  /SVHTTDL-QLDL

“V/v triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19”.

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

                                    Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh du lịch

          Thực hiện Thông báo số 29/TB-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Để thực hiện nghiêm, triệt để Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, chấp hành nghiêm, triệt để Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19; Thông báo số 29/TB-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản có liên quan đến toàn thể CBCNV- LĐ trong đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

2. Các đơn vị, cơ sở kinh doanh theo ngành, nghề:

- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành: Tạm dừng tổ chức, hủy tổ chức các tour du lịch đi ra ngoài tỉnh, vào trong tỉnh và trong nội tỉnh.

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch:

+ Không nhận khách du lịch kể từ 0h00 ngày 28/3/2020.

+ Đối với khách lưu trú đến với mục đích thương mại, làm việc phải kiểm tra khai báo dịch tễ, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ và khai báo với cơ quan công an theo quy định.

+ Đối với khách đã lưu trú trước đó phải tổ chức rà soát, kiểm tra ngăn ngừa là khách nhập cảnh đến từ các chuyến máy bay từ ngày 07/3/2020 đến ngày 22/3/2020 hoặc đã đến bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 12/3 trở lại đây, hoặc các vùng có dịch khác để báo cáo ngay cho cơ quan y tế, hoặc chính quyền địa phương gần nhất. Hướng dẫn khách lưu trú hạn chế tiếp xúc, duy trì khoảng cách 2 m khi tiếp xúc, không tụ tập tại các bàn giải khát, cafe, ăn uống…trong cơ sở lưu trú.

+ Không tổ chức hoặc nhận tổ chức các sự kiện sinh nhật, văn nghệ, thể thao, hội thảo, hội nghị, ăn uống…dừng hoạt động các phòng hát Karaoke, dịch vụ massage, phòng tập thể dục, thể thao… trong cơ sở lưu trú.

3. Tạm dừng hiệu lực công nhận“Cơ sở kinh doanh dịch vụ đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch” đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đã được cấp biển hiệu đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

4. Các điểm du lịch, điểm di tích văn hóa, lịch sử tạm dừng đón khách du lịch, kể cả đối với nhân dân đi hành lễ thông thường nếu tụ tập thành nhóm quá 10 người và không duy trì khoảng cách giữa 2 người tối thiểu 2m.

Thời điểm tạm dừng các dịch vụ bắt đầu từ 0h00 ngày 28/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Các phòng Văn hóa, thông tin huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên địa bàn quản lý. Báo cáo kịp thời những trường hợp vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý với UBND huyện, thị xã, thành phố  đồng thời báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp xử lý kịp thời.

Giao phòng Quản lý Du lịch chủ trì phối hợp các phòng liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo lãnh đạo Sở theo quy định.

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ phòng Quản lý Du lịch: DĐ: 0906142016.

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • UBND tỉnh (b/c);
  • Ông: Nguyễn Văn Phong,PCT UBND tỉnh (b/c);
  • GĐ và các PGĐ Sở;
  • UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h);
  • Phòng VH-TT các các huyện, thị xã, thành phố;
  • Các phòng Sở;
  • Lưu VT-QLDL.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã Ký

 

 

 

Nguyễn Văn Ảnh

 

 

 

Bản đồ

Lịch trình mẫu