Công văn V/v cách ly phòng chống dịch đối với trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc

06/02/2020 30/04/2020

494 0

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

            

 

Số: 96/CV-SVHTTDL

V/v cách ly phòng chống dịch

 đối với trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc

 

             Bắc Ninh, ngày 06 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, thị xã, thành phố

                           

Thực hiện Công văn số 243/UBND-KGVX ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra

Thực hiện Công điện số 437/CĐ-BVHTTDL ngày 05/2/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cách lý phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Phòng Văn hóa – Thông tin  huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức phối hợp với Công an, các cơ sở y tế trên địa bàn rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn để thống kê, nắm chắc số khách đang lưu trú là các trường hợp nhập cảnh vào nước ta, kể cả khách nước ngoài đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua để có biện pháp cách ly phù hợp:

- Đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế;

- Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay tại cơ sở do UBND tỉnh quy định (Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh, khu Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. Liên hệ: Đ/c Nguyễn Quang Khanh, điện thoại: 0983.901.676; Trực ban: 0222.3824.932);

- Đối với các trường hợp khác thực hiện cách ly ngay tại cơ sở lưu trú đối với khách nhập cảnh không thuộc đối tượng cách ly y tế tuyệt đối dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, không để khách này ra khỏi cơ sở lưu trú, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế, hạn chế tối đa tiếp xúc với cán bộ, công nhân viên và với bên ngoài. 

2. Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, các biện pháp tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở lưu trú nơi có người bị cách ly. Lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc người bị cách ly làm việc trong cơ sở lưu trú để theo dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe.

3. Đề nghị Phòng Văn hóa- Thông tin huyện, thị xã, thành phố báo cáo hàng ngày công tác rà soát, tình hình cách ly đối tượng khách nêu trên ( mẫu biểu thống kê kèm theo) đồng thời gửi qua địa chỉ mail: bichvuong78@gmail.com để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Bích Vượng, Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch điện thoại: 0968598898./.

 

Nơi nhận:

 

- Như trên;

- Bộ VH,TT&DL;

- Tổng cục du lịch;

- UBND tỉnh (b/c);

- Ông Nguyễn Văn Phong, PCT UBND tỉnh;

- GĐ và các PGĐ Sở;

- Sở Y tế;

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu VT, QLDL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                  Đã ký

 

 

Nguyễn Văn Ảnh

 

                                                                 BIỂU MẪU BÁO CÁO

Đơn vị:……………………

Ngày báo cáo:…………….

 

Biểu thống kê khách khách lưu trú trên địa bàn nhập cảnh vào Việt Nam

đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua

 

I/Số khách chuyển đến cơ sở y tế cách ly tuyệt đối:

 

STT

Tên khách

Quốc tịch

Ngày nhập cảnh vào

 Việt Nam

Tên CSLTDL

đón khách

Ngày nhận phòng

Ngày chuyển đến cơ sở y tế

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Phần ghi chú ghi: lý do chuyển khách đến cơ sở y tế)

 

II/Số khách cách ly tại cơ sở lưu trú du lịch:

 

STT

Tên khách

Quốc tịch

Ngày nhập cảnh vào Việt Nam

Tên CSLTDL đón khách

Ngày nhận phòng

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Phần ghi chú ghi: khách đến từ hoặc đi qua tỉnh/thành phố nào của Trung Quốc? Trước đó khách đã lưu trú tại các CSLTDL nào?....)

Bản đồ

Lịch trình mẫu