Tăng cường trưng bày, quảng bá di sản văn hóa tại Nhà hát Dân ca Quan họ

Lịch trình mẫu